Poniżej znajduje się formularz odstępienia od umowy.
Bardzo proszę o zaznaczenie treści formularza, skopiowanie (Ctrl+C) oraz wklejenie do edytora tekstu(np. MSWord) i uzupełnienie "wykropkowanej części".
Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .....................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..........................................................................
Adres konsumenta(ów): .........................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Data i podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)(*) Niepotrzebne skreślić.